دزفولی بیاموزیم آموزش کلمات و لغات دزفولی - کمیته ی حفظ و احیای فرهنگ و هویت دزفولی انجمن دوستداران و پژوهشگران شهرستان دزفول - دزپارس http://dezwords.mihanblog.com 2020-09-19T11:10:57+01:00 text/html 2020-07-11T21:11:07+01:00 dezwords.mihanblog.com نجمه مورث نوری لغت دزفولی قی http://dezwords.mihanblog.com/post/167 <div>آموزش لغت دزفولی قی</div><div>قی: فریاد</div><div><br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/553/1656301/153.jpg" alt="153" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div> text/html 2020-07-11T21:07:49+01:00 dezwords.mihanblog.com نجمه مورث نوری لغت دزفولی قونه http://dezwords.mihanblog.com/post/166 <div> آموزش لغت دزفولی قونه</div><div>قونه: سرفه</div><div><br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/553/1656301/152.jpg" alt="152" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div> text/html 2020-07-11T20:50:35+01:00 dezwords.mihanblog.com نجمه مورث نوری لغت دزفولی قود http://dezwords.mihanblog.com/post/165 <div> آموزش لغت دزفولی قود</div><div>قود: حالتیگه در اثر درد شدید در انسان بوجود آید</div><div><br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/553/1656301/151.jpg" alt="151" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div> text/html 2020-07-11T20:46:41+01:00 dezwords.mihanblog.com نجمه مورث نوری لغت دزفولی قمش http://dezwords.mihanblog.com/post/164 <div> آموزش لغت دزفولی قمش</div><div>قمش: آب راه زیر زمینی،کانال های قدیمی آب <br></div><div><br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/553/1656301/150.jpg" alt="150" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div> text/html 2020-07-11T20:43:02+01:00 dezwords.mihanblog.com نجمه مورث نوری لغت دزفولی قنج http://dezwords.mihanblog.com/post/163 <div> آموزش لغت دزفولی قنج</div><div>قنج: چنگال خرچنگ،نیش عقرب و زنبور</div><div><br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/553/1656301/149.jpg" alt="149" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div> text/html 2020-07-11T20:39:45+01:00 dezwords.mihanblog.com نجمه مورث نوری لغت دزفولی قندر http://dezwords.mihanblog.com/post/162 <div> آموزش لغت دزفولی قندر</div><div>قندر: بادخورک، پرستوی سیاه</div><div><br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/553/1656301/1488.jpg" alt="148" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div> text/html 2020-07-11T20:35:41+01:00 dezwords.mihanblog.com نجمه مورث نوری لغت دزفولی قلعیز http://dezwords.mihanblog.com/post/161 <div> آموزش لغت دزفولی قلعیز</div><div>قلعیز: زر ورق ورق آلومینیوم</div><div><br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/553/1656301/147.jpg" alt="147" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div> text/html 2020-07-11T20:31:29+01:00 dezwords.mihanblog.com نجمه مورث نوری لغت دزفولی قف http://dezwords.mihanblog.com/post/160 آموزش لغت دزفولی قف<div>قف: کف</div><div><br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/553/1656301/1446.jpg" alt="146" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div><div><br></div> text/html 2020-07-10T20:20:24+01:00 dezwords.mihanblog.com نجمه مورث نوری لغت دزفولی قم http://dezwords.mihanblog.com/post/159 <div> آموزش لغت دزفولی قم</div><div>قم: قیف</div><div><br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/553/1656301/1445.jpg" alt="145" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div> text/html 2020-07-10T20:15:38+01:00 dezwords.mihanblog.com نجمه مورث نوری لغت دزفولی قش قود http://dezwords.mihanblog.com/post/158 <div> آموزش لغت دزفولی قش قود</div><div>قش قود: کش و قوس، کشش ماهیچه ها برای رفع کسالت و سستی</div><div><br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/553/1656301/1444.jpg" alt="144" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div> text/html 2020-07-10T20:12:31+01:00 dezwords.mihanblog.com نجمه مورث نوری لغت دزفولی قشه http://dezwords.mihanblog.com/post/157 <div> آموزش لغت دزفولی قشه</div><div>قشه: بدبختی بدیمنی بدشانسی</div><div><br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/553/1656301/1433.jpg" alt="143" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div> text/html 2020-07-10T20:07:32+01:00 dezwords.mihanblog.com نجمه مورث نوری لغت دزفولی قزو http://dezwords.mihanblog.com/post/156 <div> آموزش لغت دزفولی قزو</div><div>قزو: خزه جلبک سبز</div><div><br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/553/1656301/1422.jpg" alt="142" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div> text/html 2020-07-10T20:00:15+01:00 dezwords.mihanblog.com نجمه مورث نوری لغت دزفولی قرقری http://dezwords.mihanblog.com/post/155 <div> آموزش لغت دزفولی قرقری</div><div>قرقری:خرخره،چروک بودن</div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/553/1656301/1411.jpg" alt="141" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div> text/html 2020-07-10T19:56:30+01:00 dezwords.mihanblog.com نجمه مورث نوری لغت دزفولی قد بریده http://dezwords.mihanblog.com/post/154 <div> آموزش لغت دزفولی قد بریده</div><div>قد بریده: آدم تنبل و لش</div><div><br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/553/1656301/1400.jpg" alt="140" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div> text/html 2020-07-10T19:16:17+01:00 dezwords.mihanblog.com نجمه مورث نوری لغت دزفولی قپی http://dezwords.mihanblog.com/post/153 <div> آموزش لغت دزفولی قپی</div><div>قپی: مقدار زیادی بیش از حد نیاز</div><div align="center"><br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/553/1656301/1399.jpg" alt="1333" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div>