دزفولی بیاموزیم آموزش کلمات و لغات دزفولی - کمیته ی حفظ و احیای فرهنگ و هویت دزفولی انجمن دوستداران و پژوهشگران شهرستان دزفول - دزپارس http://dezwords.mihanblog.com 2018-04-19T18:15:06+01:00 text/html 2018-04-19T13:39:52+01:00 dezwords.mihanblog.com نجمه نوری لغت دزفولی قرنه http://dezwords.mihanblog.com/post/144 آموزش لعت دزفولی : قِرنَه<br>قِرنَه: کَنِه<br><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/553/1656301/IMG_20180419_173423_552.jpg" alt="134" align="bottom" width="520" vspace="0" border="0" hspace="0" height="520"><br></div><br> text/html 2018-04-19T13:32:41+01:00 dezwords.mihanblog.com نجمه نوری لغت دزفولی گُل پِلِیچ http://dezwords.mihanblog.com/post/143 آموزش لغت دزفولی : گُل پِلِیچ<br>گُل پِلِیچ: روسری<br><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/553/1656301/IMG_20180419_173418_573.jpg" alt="133" align="bottom" width="520" vspace="0" border="0" hspace="0" height="520"><br></div> text/html 2018-04-19T13:28:07+01:00 dezwords.mihanblog.com نجمه نوری لغت دزفولی چویر http://dezwords.mihanblog.com/post/142 آموزش لغت دزفولی : چَویر<br>چَویر: سبز تیره<br><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/553/1656301/IMG_20180419_173416_141.jpg" alt="132" align="bottom" width="520" vspace="0" border="0" hspace="0" height="520"><br></div> text/html 2018-04-19T13:24:33+01:00 dezwords.mihanblog.com نجمه نوری لغت دزفولی: حتر http://dezwords.mihanblog.com/post/141 آموزش لغت دزفولی : حِتر<br>حِتر: درشت و بدقواره<br><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/553/1656301/IMG_20180419_173407_839.jpg" alt="131" align="bottom" width="520" vspace="0" border="0" hspace="0" height="520"><br></div> text/html 2018-04-19T13:20:10+01:00 dezwords.mihanblog.com نجمه نوری لغت دزفولی حنتاره http://dezwords.mihanblog.com/post/140 آموزش لغت دزفولی : حِنتاره<br>حِنتاره:بزرگ و بدقواره ،سنگین<br><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/553/1656301/IMG_20180419_173403_498.jpg" alt="130" align="bottom" width="520" vspace="0" border="0" hspace="0" height="520"><br></div> text/html 2018-04-18T18:55:58+01:00 dezwords.mihanblog.com نجمه نوری لغت دزفولی عرس http://dezwords.mihanblog.com/post/139 آموزش لعت دزفولی : عَرس<br>عَرس: اشک<br><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/553/1656301/IMG_20180418_161110_529.jpg" alt="129" hspace="0" height="520" align="bottom" width="520" vspace="0" border="0"><br></div> text/html 2018-04-18T18:52:27+01:00 dezwords.mihanblog.com نجمه نوری لغت دزفولی عمبله http://dezwords.mihanblog.com/post/138 آموزش لغت دزفولی : عِمبِلَه<br>عِمبِلَه: جرات ،جسارت<br><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/553/1656301/IMG_20180418_161105_726.jpg" alt="128" hspace="0" height="520" align="bottom" width="520" vspace="0" border="0"><br></div> text/html 2018-04-18T18:49:50+01:00 dezwords.mihanblog.com نجمه نوری لغت دزفولی واج http://dezwords.mihanblog.com/post/137 آموزش لغت دزفولی : واج<br>واج : شن ،ریگ،سنگ ریزه<br><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/553/1656301/IMG_20180418_161059_389.jpg" alt="127" hspace="0" height="520" align="bottom" width="520" vspace="0" border="0"><br></div> text/html 2018-04-18T18:46:50+01:00 dezwords.mihanblog.com نجمه نوری لغت دزفولی ورزو http://dezwords.mihanblog.com/post/136 آموزش لغت دزفولی :وِرزُو<br>وِرزُو: گاو نر<br><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/553/1656301/IMG_20180418_161056_360.jpg" alt="126" hspace="0" height="520" align="bottom" width="520" vspace="0" border="0"><br></div> text/html 2018-04-18T18:42:20+01:00 dezwords.mihanblog.com نجمه نوری لغت دزفولی میلم http://dezwords.mihanblog.com/post/135 آموزش لغت دزفولی : میلُم<br>میلُم:لثه<br><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/553/1656301/IMG_20180418_161051_050.jpg" alt="125" hspace="0" height="520" align="bottom" width="520" vspace="0" border="0"><br></div> text/html 2018-01-26T14:10:31+01:00 dezwords.mihanblog.com نجمه نوری لغت دزفولی محشابر http://dezwords.mihanblog.com/post/134 آموزش لغت دزفولی : مَحشابِر<br>مَحشابِر:بزرگ و بدقواره<br><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/553/1656301/IMG_20180126_161713.jpg" alt="124" width="520" vspace="0" hspace="0" height="520" border="0" align="bottom"><br></div> text/html 2018-01-26T14:07:04+01:00 dezwords.mihanblog.com نجمه نوری لغت دزفولی توس http://dezwords.mihanblog.com/post/133 آموزش لغت دزفولی : تُوس<br>تُوس:تمام شدن صبر ، نارحتی شدید<br><br><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/553/1656301/IMG_20180126_161730.jpg" alt="123" width="520" vspace="0" hspace="0" height="520" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-01-26T14:03:04+01:00 dezwords.mihanblog.com نجمه نوری لغت دزفولی یاسه http://dezwords.mihanblog.com/post/132 آموزش لغت دزفولی : یاسَه<br>یاسَه:یاد کردن از کسی ، سراغ گرفتن<br><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/553/1656301/IMG_20180126_161733.jpg" alt="122" width="520" vspace="0" hspace="0" height="520" border="0" align="bottom"><br></div> text/html 2018-01-26T13:51:41+01:00 dezwords.mihanblog.com نجمه نوری لغت دزفولی جع http://dezwords.mihanblog.com/post/131 آموزش لغت دزولی : جُع<br>جُع:جوع گرسنگی شدید<br>2 در فرهنگ عامه به جانوری گفته اندکه در راه معده هر چیز را میخوریم میخورد و باعث میشود هیچ گاه سیر نشویم.<br><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/553/1656301/IMG_20180126_161717.jpg" alt="121" width="520" vspace="0" hspace="0" height="520" border="0" align="bottom"><br></div> text/html 2018-01-06T09:49:18+01:00 dezwords.mihanblog.com نجمه نوری لغت دزفولی چوتُسَک http://dezwords.mihanblog.com/post/130 آموزش لغت دزفولی: چو تُسَک <br>چو تُسَک: 1 . نام یک سرگرمی در گذشته،2 . کنایه از فرد بی عرضه<br><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/553/1656301/IMG_20180104_013046.jpg" alt="120" width="520" vspace="0" hspace="0" height="520" border="0" align="bottom"><br></div>